11/5/16 - Missouri State Armwrestling - Brewskeez, O'Fallon